Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám đốc Nhân sự Hành chính

 • Ho Chi Minh
 • Director
 • Permanent
 • Negotiable
 • Administrative / Clerical, Human Resources, Import / Export, Manufacturing / Process
 • Unlimited

Job Description

* Quản trị nhân sự:
1. Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.
2. Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.
3. Lập ngân sách nhân sự.
4. Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty.
5. Xây dựng và tham mưu cho Ban TGĐ quy chế lương thưởng, chế độ phúc lợi, các biện pháp khuyến
khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.
6. Tham mưu cho Ban TGĐ và trực tiếp tổ chức thực hiện hội nghị, tổng kết liên quan đến người lao
động
7. Đề xuất việc giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của pháp luật.
8. Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty. Phối hợp với Phòng kỹ thuật lập
kế hoạch tổ chức thực hiện việc tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng tay nghề, thi nâng bậc cho CNV – LĐ.
9. Khác:
- Quản lý lao động và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện tiền lương, tăng giảm lao động, chất
lượng lao động và thu nhập của người lao động theo quy định.
- Phối hợp với NMSX trong việc theo dõi, quản lý bếp ăn tập thể của công ty
- Cùng với ban chấp hành công đoàn chủ trì với các phòng ban, NMSX lập biên bản về hành vi vi phạm kỷ luật lao động, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại của CNV-LĐ, giải quyết các vấn đề về người LĐ theo quy định của pháp luật và theo nội quy của công ty.

* Quản trị hành chính:
1. Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban TGĐ.
2. Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty.
3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh
lao động và phòng chống cháy nổ.
4. Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức
của công ty – các bộ phận và tổ chức thực hiện. Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định
cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.
5. Phối hợp với đội trưởng HACCP giám sát, kiểm tra, duy trì hệ thống ISO 22000, BRC & IFS
6. Quản lý hồ sơ pháp lý của công ty và liên hệ các cơ quan chức năng để làm thủ tục pháp lý về môi
trường, vệ sinh ATTP.
7. Tham mưu cho BGĐ xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty.
8. Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức-Hành chánh-Nhân sự.

Job Requirement

- Trình độ học vấn: Đại học
- Chuyên môn nghiệp vụ: Ngành quản trị nhân sự
- Kỹ năng:

 • Kỹ năng lãnh đạo nhân viên.
 • Kỹ năng lập kế hoạch.
 • Kỹ năng tổ chức, giám sát công việc, kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.
 • Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình tốt.
 • Sử dụng thành thạo vi tính.

- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong công tác quản trị nhân sự và hành chánh, ít nhất 1 năm với chức danh tương đương (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các công ty sản xuất).

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.