Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

GIÁM ĐỐC TÀI CHÁNH - KẾ TOÁN

 • Ho Chi Minh
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 - 10 Years
 • 3,000 - 4,000 USD
 • Accounting / Auditing / Tax, Real Estate
 • Financial
 • 1
 • 15/08/2020

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Khách hàng chúng tôi là công ty Việt Nam hoạt trong trong lĩnh vực đầu tư bất động, do nhu cầu phát triễn kinh doanh cần tuyển GIÁM ĐỐC TÀI CHÁNH - KẾ TOÁN với chi tiết công việc như sau:

Quản lý tài chính

 • Xây dựng kế hoạch nguồn vốn, chỉ đạo phân bổ nguồn vốn cho các hoạt động của Công ty
 • Kiểm soát các hợp đồng vay và cho vay vốn với các tổ chức tin dụng nhằm đảm bảo nguồn vốn linh hoạt cho hoạt động của công ty
 • Giám sát hoạt động thanh khoản và dự báo thanh khoản trung và dài hạn
 • Phát triển và mở rộng mối quan hệ với các tổ chức tín dụng
 • Phân tích tình hình tài chính qua hệ thống các chỉ tiêu và rà soát các báo cáo phân tích định kỳ.
 • Kiểm soát các chỉ tiêu đảm bảo an toàn tài chính của công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật

Kế toán quản trị

 • Giám sát việc thực hiện hệ thống các chỉ tiêu định mức chi phí của Công ty
 • Rà soát, đánh giá kết quả hoạt động của từng nghiệp vụ, từng bộ phận trong công ty
 • Xây dựng và kiểm soát các báo cáo quản trị định kỳ trước cấp lãnh đạo Công ty
 • Xây dựng và kiểm soát kế hoạch dòng tiền định kỳ

Kế toán tài chính

 • Quản lý việc thực hiện công tác hạch toán kế toán theo đúng quy định của pháp luật
 • Quản lý việc mở đủ hệ thống sổ kế toán phù hợp với các chế độ, quy định của Nhà nước và yêu cầu quản lý của công ty; kiểm soát các biến động của nguồn vốn và tài sản trên bảng cân đối kế toán.
 • Rà soát hệ thống chứng từ kế toán, chỉ đạo lưu trữ và bảo quản số liệu, chứng từ theo đúng quy định
 • Rà soát các báo cáo tài chính và báo cáo thống kê trong kỳ theo đúng quy định trước khi gửi đến các cơ quan quản lý chức năng.
 • Chủ trì làm việc với kiểm toán nội bộ và đơn vị kiểm toán
 • Đại diện cung cấp thông tin, số liệu kế toán tài chính cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và của công ty.
 • Xây dựng và đệ trình các quy chế, quy trình, thủ tục, hướng dẫn, liên quan đến hoạt động tài chính kế toán của công ty
 • Quản lý tiến độ các Hợp đồng, tiến độ tạm ứng, thanh toán, quyết toán hợp đồng.

Trách nhiệm quản lý

 • Điều hành mọi hoạt động của Phòng và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về hoạt động của phòng
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động phòng
 • Tổng hợp và rà soát các báo cáo của phòng
 • Đề xuất kế hoạch nhân sự và tham gia tuyển dụng nhân sự của phòng
 • Phân công công việc, giám sát và đánh giá nhân viên trực tiếp quản lý
 • Đào tạo và phát triển nhân viên
 • Đề xuất chế độ lương, thưởng và đãi ngộ đối với nhân viên trong phòng
 • Đảm bảo sự tuân thủ  nội quy, quy định, quy chế, quy trình nghiệp vụ của nhân viên trong phòng.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đạt học chuyên ngành tài chánh kế toán
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Có kinh nghiệm  làm việc tại các công ty chủ đầu tư Bất Động Sản, xây dựng
 • Có thể giao tiếp, đọc và viết tiếng Anh

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.