Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Kiểm Soát Nội Bộ

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 Years
 • Negotiable
 • Other
 • Other
 • 31/05/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Lập kế hoạch, đề cương kiểm soát, kiểm tra theo phạm vi công việc được phân công.
 • Triển khai thực hiện công tác kiểm soát tổng quát, chi tiết theo định kỳ hoặc đột xuất về sự tuân thủ của phòng, ban, chi nhánh theo pháp luật, quy chế, quy trình.
 • Lập biên bản kiểm tra liên quan đến công tác kiểm tra.
 • Nêu ý kiến nhận xét, báo cáo kết quả kiểm tra.
 • Theo dõi quá trình khắc phục sau kiểm tra.
 • Đánh giá và cảnh báo những rủi ro, nguy cơ trong hệ thống.
 • Rà soát, cập nhật các tài liệu quản lý của Công ty và cập nhật các văn bản pháp luật.
 • Tư vấn cho nhân viên các phòng ban, chi nhánh về các vấn đề liên quan đến tuân thủ, rui ro và kiểm soát.
 • Kiến nghị và soạn thảo các quy chế, quy định, quy trình nâng cáo tính chuyên nghiệp và chặt chẽ trong quản lý các hoạt động của Công ty.
 • Thực hiện các công việc theo chỉ đạo và báo cáo trực tiếp đến Trưởng ban.
 • Công việc hỗ trợ khác theo yêu cầu của Trưởng ban, Ban TGĐ.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học
 • Tuổi từ 35 - 45
 • Kinh nghiệm làm kiểm soát nội bộ trong công ty niêm yết trên sàn chứng khoán là một lợi thế.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.