Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên Pháp chế

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Negotiable
 • Human Resources, Law / Legal Services, Medical / Healthcare
 • Unlimited

Job Description

 • Thực hiện công tác tổng hợp, phân tích, báo cáo theo định kỳ (tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm) hoặc đột xuất khi có yêu cầu. 
 • Hướng dẫn các Phòng ban khác thực hiện theo đúng quy trình đã đề ra.
 • Đề xuất Ban TGĐ sửa đổi, bổ sung quy trình để hoàn thiện quy trình.
 • Kiểm tra tính pháp lý của tất cả Hợp đồng, Văn bản, Tài liệu của Công ty nhằm đảm bảo không sai sót, tuân thủ Pháp luật và các quy định của Nhà nước.
 • Tư vấn cho Ban lãnh đạo và các phòng ban những vấn đề liên quan đến pháp lý trong quá trình hoạt động kinh doanh.
 • Hỗ trợ tư vấn cho CBNV các vấn đề pháp lý khi có chỉ đạo từ cấp trên.
 • Tổ chức cập nhật, hướng dẫn cho các phòng ban, đơn vị những văn bản pháp luật mới ban hành có liên quan đến hoạt động của các phòng ban, đơn vị.
 • Đảm bảo hoạt động lưu trữ hồ sơ pháp chế theo đúng quy định, khoa học, dễ tìm kiếm, không có sự thất thoát hồ sơ pháp chế. 
 • Rà soát, xây dựng quy chế, quy trình, quy định, hướng dẫn các hoạt động của phòng. 
 • Tham gia xây dựng hệ thống báo cáo, thống kê, đánh giá định kỳ và đột xuất đối với các đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu cấp quản lý điều hành. 
 • Thiết lập hệ thống dữ liệu, thông tin báo cáo nhằm phục vụ công tác kiểm tra, giám sát điều hành.

Job Requirement

 • Cử nhân ngành: Luật
 • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Pháp luật, hiểu rõ các quy trình nghiệp vụ
 • Có kiến thức tổng quát về lĩnh vực Pháp luật
 • Thành thạo Ms Offices, Internet, có kỹ năng viết báo cáo
 • Kỹ năng phân tích, thuyết trình, làm việc theo nhóm và độc lập

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.